3.1
محاسبه ی زاویه ها
برای این که اندازه ی زاویه ای را در چند ضلعی را به دست بیاوریم می بایست به مجموع زاویه ها توجه داشته باشیم.
 


مثال A
برای مثلث متساوی الاضلاع با گوشه های B ، A و C می توان نوشت ΔABC.


زاویه ی  Bدر مثلث  ABCبرابر است با  60°پس ΛB = 60°.


مثال B
در زیر دو مثلث به هم چسبیده داریم. اگر  ΛABC =25°
باشد
حساب کن زاویه ی  ΛCDE
چقدر است.


ΛABC = ΛCDE = 25°
(زاویه های متقابل).
ΛCDE är 90° (چون قائم الزاویه است).
ΛDEC är 180° - 90° - 25° = 65° (مجموع زاویه های مثلث).