1.1
مقدمه
به هر طرف که نگاه کنید زاویه می بینید. اگر انسان نمی توانست زاویه ها را اندازه بگیرد شاید بیشتر ساختمان هایی که ساخته می شد کج بالا میرفت!
 
زمانی که ساختمان ها، پل ها، مبل ها و... را طراحی و می سازیم می بایست زاویه ها را محاسبه کنیم.


Foto: Fredrik Enander

برج 55 متری پیزا در ایتالیا در سال های میانی 1300 م ساخته شد.
برج کج پیزا به خاطر اشتباه در محاسبه و هم چنین نشست زمین زیر پی آن، کج شده است.

معمولا ساختمان ها طوری ساخته می شوند که با سطح زمین زاویه راست (قائمه) بسازد.

Foto: Fredrik Wall
با این که تکنیک امروزه خیلی پیشرفت کرده است با این حال هنوز هم برای جهت یابی چه در دریاها و چه در فضا، می بایست بتوانیم زاویه ها را محاسبه کنیم.


Foto: Fredrik Enander