1.1
مقدمه
برای نشان دادن و معرفی چیزی واقعی گاهی نیاز داریم که اندازه ی آن را کوچک یا بزرگ کنیم. برای نشان دادن این تغییر اندازه که چقدر بزرگ تر یا کوچک تر شده است، از مقیاس استفاده می کنیم.
با مقیاس در رابطه های مختلف برخورد کرده اید. در زیر به چند مثال توجه کنید:
 نقشه مثال خوبی برای نشان دادن کوچک کردن مقیاس است. نقشه ها را با مقیاس های مختلف نشان می دهند.


Foto: Fredrik Enanderمیکروسکپ چیزهای خیلی کوچک مثل باکتری یا سلول را بزرگ تر نشان می دهد.


Foto: Fredrik Enander
با کمک ماشین کپی می- توانیم نوشته و عکس را بزرگ تر یا کوچک تر کنیم.


Foto: Fredrik Enander