1.1
مقدمه
معادله در لغت نامه تعریف های مختلفی دارد. برای این که به ساده ترین شکل بتوان معادله را تشریح کرد می توان گفت که یک معادله:

  • شباهت بین دو عبارت در ریاضی است که عبارت سمت راست و سمت چپ نامیده می شوند.
  • دارای یک یا چند مجهول می باشد. . اگر معادله فقط  داری یک مجهول باشد آن را با X نشان می دهند.

مثال:
5x + 2 = 18

X یک مجهول است و 5x + 2 برابر با 18 یک تشابه است.


معادله ها و فرمول ها
بسیاری از فرمول های فنی و علمی را می توان به شکل یک معادله بیان کرد.
یک مثال در این رابطه محاسبه ی حجم یک کره (مثل یک توپ) است.

Foto: Specialpedagogiska institutet, Multimediabyrån 

یکی از معروف ترین معادله های معروف، معادله ی انشتین
(Einsteins E = mc2) است که مقدار انرژی را نزد ماده محاسبه می کند.


Bild: Torben Freytag

در باره ی این موضوع بیشتر در بخش تابع و فرمول ها توضیح داده شده است.