4.6 تمرین ها – با عبارت جبری حساب کنید
1. 5a3 2a4 = 10a7 محاسبه را فقط با ..... نشان دهید:
a) علامت (نماد)
b) ضریب
c) متغییر
d) توان
 

 
2. 48x5 ÷ 6x2 = 8x3  محاسبه را فقط با ...... نشان دهید:
a) علامت (نماد)
b) ضریب
c) متغییر
d) توان
 

 
3.

-56n2 ÷ 8n5 = -7n-3

محاسبه را فقط با ......  نشان دهید:
a) علامت (نماد)
b) ضریب
c) متغییر
d) توان
 

 
4.

(-7c5)(2c4) = -14c9

محاسبه را فقط با ....... نشان دهید:
a) علامت (نماد)
b) ضریب
c) متغییر
d) توان
 

 
5.

(24z2) ÷ (-4z) = -6z

محاسبه را فقط با ....  نشان دهید:
a) علامت (نماد)
b) ضریب
c) متغییر
d) توان
 

 

6. کدام جواب صحیح است؟

a) 3a + 4a + 2a =
  9a3 eller 10a?  
 
b) 5x3 - 9x3 + 3x3 =
  -x3 eller -15x3?  
 
c) -2d + 3d + 7d - 10 d =
  -2d eller 18d?  
 
d) 6y2 - 7y2 + 2y2 - 5y2 =
  20y2 eller -4y2?  
 
e) 11c2h3 - 2c2h3 + 9c2h3 - 15c2h3 =
  3c2h3 eller 3c3h2?  
 
f) c - c2+ 2c2 - 3 c =
  c4 - 4c2 eller c2 - 2c?  
 
g) z + z2- z3 - z2 - z + 3z3 =
  2z3 eller 4z4+ z2?