4.5 جـَذر
در این قسمت درباره ی ریشه ی جذر و جبر تمرین می کنیم. اگر به تمرین بیشتر جذر عددهای طبیعی نیاز دارید می توانید به بخش حساب با چهار عمل اصلی ( بخش 7 ) رجوع کنید.


به خاطر داری که 6 =

و چون که

= = 62/2 = 61 = 6

 
پس می بایست

= x2/2 = x1 = x

 
و در نتیجه می بایست

= = 6 x= 6x

 

جذرهای دیگر با ریشه های 3 ، 4 ، 5 را هم به همین ترتیب می توان ساده کرد

23 = 2 2 2 = 8

پس داریم

= 2


= 23/3 = 21 = 2

در زیر چند مثال آورده می شود. آیا می توان عبارتی نوشت که برای تساوی های دیگر هم صدق کند؟

A.

  = = 5

  = = a2/2 = a1 = a :

جوابB.
= 3 2 = 6 = =

a b = ab

= =