4.3 تقسیم جبری
 
می دانیم که تقسیم را به صورت کسر هم می توان نوشت. مخصوصا در مثال زیر روشن تر خواهد شد اگر به صورت کسر نشان دهیم. در مثال زیر به چند نکته ی اصلی توجه کنید :

 
8
 
8
= 1 و
62
62
=1

همان طور که می دانید


 
 
a
 
a

= 1

مساوی  با 1 پس در نتیجه
a
a
 
حال اگر تقسیم را با ضرب امتحان کنیم a = a   1 که نشان
 دهنده ی جواب صحیح است.        
 
b c
 
b c
= 1
می توان نوشت

برای اینکه صورت و مخرج با هم شبیه هستند.

برای خلاصه کردن عبارت های کسر از عمل ساده کردن استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید که عددهای حساب و جبر را چطور می توان ساده کرد :A.  

3 a
a

= 3

3 2
2

= 3


 

B.

15 x3
x
=
15 x x x
x

= 15x2

 
 
15 63
6
=
15 6 6 6
6

= 15 62
C.

15 x4
5 x2
=
3 x4
x2
=
3 x x x x
x x

= 3 x2


15 4 4
5 4 2
=
3 44
42
=
3 4 4 4 4
4 4

= 3 42
D.

a2
a5
=
a a
a a a a a
=
1
a3

= a2-5 = a-3


32
35
=
3 3
3 3 3 3 3
=
1
33

= 3 2-5 = 3 -3