4.2 ضرب جبری
امیدوارم تا این جا فرا گرفته باشید که یک متغییر می تواند یک عبارت و یا عدد های مختلفی باشد. زمانی که عددها را در هم ضرب می کنیم می دانیم که هر عدد یک ارزش ثابت دارد. ولی در عبارت های جبری چنین نیست و عبارت های جبری ارزش ثابت ندارند.

به مثال های زیر توجه کنید:
حالا چطور می توان عبارت 2x3 3x4 را ساده یا محاسبه کرد؟?

2x3 3x4

=

2 (x x x) 3 (x x x x)

=

= 2 3 x3+4 = 6x7حالا با عددهای منفی ضرب را انجام می دهیم :

3x3 (- 4x) = 3 (x x x) (-4) (x x) =

3 (-4) x3+2 = -12x5