3.1 آشنایی با عبارت نویسی
در قسمت قبلی درباره ی نشان دادن یک مسئله به شیوه های مختلف توضیح داده شد. دیدیم که چطور با کلمه، در جدول، با تصویر و در آخر با عبارت جبری می توان مسئله را نشان داد. در ادامه در این قسمت طرز نوشتن عبارت جبری را تمرین می کنیم.

با مثال قبل در باره ی کاشتن گل شروع می کنیم :
کار تابستانی یاسمین باغبانی در پارک بود. روزی او مسئول کاشت گل در پارک شد. گل ها در 10 ردیف و در هر ردیف 3 گل باید کاشته می شد.
چه تعداد گل در آن روز یاسمین کاشت؟
تصویر را به شکل زیر می توان نشان داد:

مسئله را به این صورت بیان می کنیم :
3 عدد گل را در تعداد ردیف ها ضرب می کنیم تا به ما تعداد گل ها را جواب بدهد.

اگر به جای نامعلوم ها حرف بگذاریم می توان عبارت نوشت:

 :bبرای تعداد گل ها
 
 :rبرای تعداد ردیف ها
3: تعداد گل در هر ردیف
 

فکر می کنی عبارت جبری این گلکاری به چه صورت نوشته می شود؟

ابتدا حساب می کنیم در هر ردیف چند گل کاشته شده است. در هر ردیف 4 گل داریم.
پس عبارت نوشته می شود: b = 4 r
b
تعداد گل ها
r
تعداد ردیف ها
تعداد ردیف ها 8 است پس به جای r
عدد 8 را می گذاریم.
حالا تعداد گل هار از عبارت حساب می کنیم:

b = 4
8
گل b = 32
 
همان طور که در جدول می بینید تعداد گل ها تغییر می کند پس r یک متغییر است.