2.1 استفاده از کلمه
در این قسمت با جبر و بعضی اصطلاحات آن آشنا می شوید. هم چنین دو مسئله ریاضی را با چهار روش مختلف حل می کنیم:

 • با کلمه
  ابتدا در باره تعریف مسئله با کلمه توضیح می دهیم.
 • با تصویر
  برای درک بیشتر مسئله، می توان آن را با تصویر نمایش داد.
 • با جدول
  نشان می دهیم که چطور عددها را می توان در جدول قرار داد تا به حل مسئله کمک کند.
 • عبارت جبری
  در آخر توضیح درباره ی چگونگی نوشتن عبارت جبری داده و آن را تمرین می کنیم.
این قسمت را با توضیح مسئله (صورت مسئله) شروع می کنیم:مثال 1

با کلمه
در بازی فوتبال مارتا سه گـُل بیشتر از هانـا زده است.

 
 
Foto: Umeň IK
نمایش با تصویر


در جدول
با عبارت جبریمثال 2

بـا کـلـمـه
کار تابستانی یاسمین باغبانی در پارک بود. در یکی از روزها او مسئول کاشتن 10 ردیف گل در پارک شد. در هر ردیف می بایست 3 گل کاشته می شد.

چند گل یاسمین در آن روز کاشت؟

بـا تـصـویـر


در جـدول
با عبارت جبری