1.1 مقدمه ی جـَبـر

کلمه ی جبر عربی و به معنی دوباره پیوستن ، یکی کردن یا وصل کردن است که گاهی ریاضیِ حروف هم نام گذاری شده است.

ساده می توان گفت علم جبر استفاده از حرف به جای عدد است حتی اگر عددها مجهول باشند.


Foto: Specialpedagogiska institutet, Multimediabyrån

جبر و معادله های جبری بیشتر در جاهایی استفاده می شود که با استفاده از عبارت (فرمول) ریاضی بخواهیم مسئله حل کنیم.

 در زندگی روزانه از جبر استفاده می کنیم بدون این که به آن فکر کنیم. برای طرح ریزی و ساختن جاده ها، ساختمان ها، فرودگاه ها، برای حساب کردن سرعت و ... می بایست از جبر استفاده کنیم. شاید شما هم زمانی به سرعت، فاصله و زمان فکر کرده باشید. با یک عبارت جبر می توان فاصله ی مثلا استکهلم و نیویورک را حساب کرد در صورتی که سرعت و زمان مسافرت را داشته باشیم.

 عبارت جبری به این صورت نوشته می شود:

 برای ساده تر شدن به جای کلمه ها مخفف لاتین می نویسیم:

سرعت = h
زمان = t
مسافت = s

پس عبارت به این صورت نوشته می شود