6.3
معکوس کردن کسر
حاصل ضرب یک عدد کسری و معکوس آن برابر با یک است.
بنابراین معکوس عدد کسری 2/3 می شود 3/2 .

با ضرب کردن دو عدد کسری می توان آزمایش کرد که آیا آنها معکوس هم هستند. چون حاصل ضرب برابر با یک می شود.

1 = = =


یک مثال دیگر
 معکوس شده عدد 7 هست
 و 7 مساوی با
1 = = =

از این روش می توان در موقع تقسیم اعداد کسری به همدیگر استفاده کرد.