6.1
تقسیم عدد کسری بر عدد صحیح
مثال: ژولیا و آدریان می خواهند نیمی از یک پیتزا را مابین خود تقسیم کنند، به هر کدام از آنها چه قسمتی از پیتزا می رسد.
2
=

2
=
جواب . به هر کدام یک چهارم از پیتزا می رسد.


حالا به مثال دیگر توجه کنید: فردریک، ماری و نادا می خواهند یک چهارم یک شکلات را بین خود تقسیم کنند ، به هر کدام از آنها چقدر شکلات می رسد؟

می نویسیم یک چهارم تقسیم بر 3

3

=

3

=

جواب. به هر کدام از آنها یک دوازدهم از شکلات می رسد.