5.5 تمرین ها - ضرب
1. حساب کنید و به ساده ترین شکل بنویسید:
 
4  ·   1
5
(b  
2  ·   1
3
(a
       
 
3  ·   2
7
(d  
5  ·    2 
12
(c
       
 
7  ·    1 
10
(f  
6  ·    2 
12
(e
     

 
 
 

2. حساب کنید:

5  av  32 =
8
(a
6  av  42 =
7
(b
3  av  30 =
5
(c
 5   av  200 =
100
(d
 9   av  150 =
15
(e
 8   av  60 =
12
(f
 
 

3. حساب کنید و به ساده ترین شکل بنویسید:  

1  ·   2  =
4 3
(a
2  ·   3  =
5 4
(b
3  ·   5  =
10 6
(c
2  ·   5  =
5 2
(d
2  ·   4  =
3 5
(e
2  ·   3  =
5 4
(f