5.4
روش های ضرب
برای ضرب دو کسر به مثال های زیر توجه کنید.الف. ضرب عدد صحیح  در کسری

برای ضرب عدد صحیح در عدد کسری، کافی است که عدد صحیح را به صورت کسر ضرب کنیم.

3

= =

5

= = =ب.  ضرب عدد کسری  در کسری

در ضرب دو عدد کسری صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب می کنیم.

= =
 
= = =

ضرب سه کسر هم زیاد مشکل نیست.مانند مثال بالا صورت ها را در هم و مخرج ها را در هم ضرب می کنیم.

 
= = =