5.3
ضرب به کمک شکلها
برای نشان دادن ضرب دو کسر به 3 مثال زیر دقت کنید:
 


1.

=
2.

=
3. = = =

جواب معمولا به شکل ساده داده می شود.