5.2
تعدادی از انبوه
ا کنون یاد گرفته ایم که یک عدد کسری می تواند یک قسمت از یک عدد واحد (کامل) باشد. مثال: 1/4 از یک سیب
 

 

ولی باید بدانیم که یک کسر می تواند تعداد مشخصی از یک مقدار نیز باشد.

سارا 1/3 ازقره قاط (نوعی میوه ریز جنگلی) را خورده است.
سارا چند دانه قره قاط خورده است؟
1/3 از9 برابر است با 3 .
به عبارت دیگر سارا 3 دانه قره قاط خورده است.


Foto: Fredrik Enander
 

برای پاسخگویی به چنین سوالهایی شما نیاز به یادگیری ضرب اعداد
کسری دارید .

سه روش مختلف برای ضرب با اعداد کسری وجود دارد که شما با آن مواجه می شوید.

 
1 . ضرب عدد کسری در عدد صحیح (کامل)

18
 
2 . ضرب عدد کسری در عدد کسری

 
3 . ضرب عدد صحیح با کسر و یا کسر مخلوط
6


برای یادگیری این ضرب ها به بخش 5.4 روش ها ی ضرب مراجعه کنید.