5.1
جمع تکراری
ضرب یک عدد صحیح در یک کسر مانند تکرار عمل جمع است.

مثال:

 

3

= + + =


4

= + + + = =

نتیجه می گیریم که عدد کسری را به تعداد عدد صحیح با هم جمع کرده ایم.