4.3
کسر با مخرج های مختلف
تو و دوستت یک کیک شکلات دارید.
تو یک چهارم و
دوستت پنج دوازدهم آن را خوردید.

برای اینکه بدانید چند قسمت از کیک شکلات را با هم خورده اید سهم هایتان را با هم جمع کنید. اما باید هر دو کسردارای مخرج مشترک  باشند.


اگر شما صورت و مخرج یک کسر را در یک عدد ضرب و یا  تقسیم کنید ، اندازه آن کسر تغییر نخواهد کرد.

بزرگ کردن یک عدد کسری
کسر زیر را با ضرب عدد 3 به صورت و مخرج بزرگ می کنیم.

=
3
3
= هر دو صورت و مخرج را به 3 ضرب می کنیم.
+ =  

ساده کردن یک عدد کسری
جواب بدست آمده شکل ساده آن نیست. براینکه ما می توانیم هر دو صورت و مخرج را به عدد 4 تقسیم کنیم.

ما کسر را با 4 ساده می کنیم.

=
4/
4/
=

با هم شما 2/3 از کیک شکلات را خوردید.