4.2
مخرج های مشترک
تا اینجا یاد گرفته اید که کسرهای مختلف می توانند یک نام داشته باشند. برای اینکه بتوان اندازه ی کسرها را حساب یا کسرها را با هم مقایسه،جمع و یا تفریق کرد بهتر است ابتدا مخرج ها را عوض کرده و یک مخرج مشترک برای آن ها تعیین کنیم.

در درس های قبل این کسرها را حساب کرده ایم:= =

=
=
o s v.= =

=
=
o s v.مثال:

+
+

توضیح بالا

=

نتیجه می گیریم که :

+ =
+
=یک مثال دیگر

- = - =
-
=
-
=

درزیراعداد کسری و به روشهای مختاف نوشته شده.

نوشتن هر دو کسر با مخرج مشترک بدین معنی است که هر دوی آنها دارای مخرج مشترک هستند. درکسرهای زیر اعداد 6 و12 مخرج مشترک هستند.

عدد 6 کوچکترین مخرج مشترک می باشد.