4.1
مخرج های مساوی
جمع و تفریق اعداد کسری با مخرج مساوی.
به مثال های زیر توجه کنید.

نیم
+
نیم
=
دو نیمه
=
یک عدد کامل
+
=
=
1


یک سوم
+
یک سوم
=
دو سوم
+
=

 
یک هشتم
+
چهار هشتم
=
پنج هشتم
+
=


 
+
=
=
-
=
-
=جمع و تفریق کسر مخلوط (عدد مخلوط)

حال آشنایی کافی با کسر معمولی و مخلوط پیدا کرده و آموخته اید که می توان کسر مخلوط را به صورت کسر متعارفی نوشت.
در جمع و تفریق کسر مخلوط (عدد مخلوط) باید اعداد صحیح را با هم و سپس قسمت کسری آنها را با هم جمع یا تفریق کنید.

+
=
=

در تفریق کسر مخلوط (کسر با عدد صحیح) بهتر است اول کسرهای مخلوط را به کسر متعارفی تبدیل کرده و بعد عمل تفریق را انجام بدهید تا احتمال اشتباه کمتر بشود.

-
=
-
=
=
-
=
-
=