3.1
میزان کسر

با مقایسه ی کسرها با یکدیگر می توانیم بفهمیم کدام کسر بزرگتر است. برای درک مقدار کسر اول باید بتوانیم کسرها را با هم مقایسه کرده و ردیف کنیم.


مثال با اعداد کامل:

2 < 5 2 کوچکتر از 5
6 > 3 6 بزرگتر از 3


در کسرها وقتی صورت کسرها 1 باشد آن کسری بزرگتر است که مخرجش کوچکتر است.

< < <اگرمخرج ها مساوی باشند، آن کسری بزرگتر است که صورتش بزرگتر است.
> > >