2.4
کسرهای مساوی
شما می توانید یک شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

=
 


و اگر هر کدام از آن دو نیمه ی مساوی را به دو نیمه ی مساوی دیگر تقسیم کنید چهار قسمت مساوی خواهید داشت.

=

پس نتیجه می گیریم که می توانیم  یک شکل را به شیوه های مختلف تقسیم کنیم.
نیم
=
دو چهارم
=
چهار هشتم
=
=
=
=

 


شکل ساده   شکل بزرگ کردن   شکل کوچک کردن
یک سوم
=
دو ششم
=
سه نهم
=
=
=
=