2.1
هر چیزی یک اسمی دارد.
در این بخش شما نام قسمتهای مختلف یک واحد را یاد می گیرید و می توانید آنها را بصورت رقم بنویسید.
بسیار مهم است که شما بخوبی اصطلاحات ریاضی را یاد بگیرید. دراعداد کسری مهم است که شما اول نام قسمتهای مختلف را یاد بگیرید. به فیلمی که در رابطه با نام قسمتهای مختلف است نگاه کنید و همچنین توجه کنید به آنچه در زیر آمده است.
در زیر مواردی از عادی ترین تقسیمات را می بینی.
کامل:  
نصف:
نام هر قسمت یک نیم است.
سه قسمت مساوی:
نام هر قسمت یک سوم است.
چهارقسمت مساوی: نام هر قسمت یک چهارم است.
پنج قسمت مساوی:
نام هر قسمت یک پنجم است.
شش قسمت مساوی: نام هر قسمت یک ششم است.