1.1
آشنایی با عددهای منفی
راستی تا حالا شنیده ای عددی کمتر از صفر باشد؟ حتما به عدد کمتر از صفر برخورد کرده ای ولی شاید به آن فکر نکرده ای!
اگر به کسی قرض داشته باشی و یا اگر هوای بیرون خیلی سرد باشد در این صورت مجبور هستیم از عدد کمتر از صفر استفاده کنیم. به این ترتیب عدد منفی عددی است که از صفر کمتر باشد.
چند مثال در زمان هایی که ما از عدد منفی در زندگی روزانه استفاده می کنیم :

 • بهترین مثال که در زمستان های سرد سوئد زیاد استفاده می کنیم درجه دماسنج است. وقتی درجه دما کمتر از صفر نشان می دهد می بایست از عدد منفی برای نشان دادن دما استفاده کنیم.


Foto: Fredrik Enander

 • یکی از عمیق ترین نقاط دریا که به نام گورماریانهنام گذاری شده،
    000 10 متر گود است. سطح آب دریای آزاد را همیشه باید صفر حساب کرد. بلند ترین قله ی دنیا اورست است که از سطح آب های آزاد 848 8 متر ارتفاع دارد.
   

 • در تقویم میلادی، سالِ تولدِ حضرت مسیح را سال صفر حساب می کنند. به این ترتیب زمان های قبل از تولد مسیح را باید با عددها منفی نشان داد.
   

 • اگر بخواهیم چیز گران قیمتی بخریم باید از بانک پول قرض بگیریم. همیشه مبلغی که مقروض هستیم را باید با عدد منفی نشان دهیم.
   

 • زمانی که قصد داری به نقطه ی دیگری از دنیا تلفن کنی، باید به تغییر ساعت توجه داشته باشی. مسکو 2 ساعت قبل از سوئد و لیما 6 ساعت بعد از سوئد است.
   

2