2.8 زمان با اعشار
3,25 h
چند ساعت و چند دقیقه است؟

وقتی که بخواهیم زمان را با اعشار نشان دهیم می بایست بسیار دقت کنیم.  3,25 h را نمی توان با 3 ساعت و 25 دقیقه نشان داد. چرا؟1h=
h

60

60

 = 60 دقیقه
0,5h =
h

1

2

=
30

60
= 30 دقیقه
0,25h =
h

1

4

=
15

60
= 15 دقیقه


در شکل راست می بینیم که 15 دقیقه = 0,25 می شود. به این دلیل که یک ساعت 60 دقیقه است.

پس چطور می توان زمان را با اعشار حساب کرد؟

به مثال های زیر توجه کنید:   
 
مثال 1

2 ساعت و 18 دقیقه را چطور با اعشار نشان دهیم؟

 
18 دقیقه =
18

60
h = 0,3h2 ساعت و 18 دقیقه = h 2,3 h
 مثال 2

4,6 h
را با اعشار چطور بنویسیم؟

h

4,6 = 4  ساعت و (60 0,6) دقیقه = 4 ساعت و 36 دقیقه

 

h

4,6 = = 4 ساعت و 36 دقیقه