2.6 چه مدت زمان?
جدول زیر ساعت مسافرت با قطار از شهر استکهلم تا شهر بودِن در سوئد ره نشان می دهد. چطور می توان زمان مسافرت بین این شهرها را حساب کرد؟
 
مثال  1جدول بالا نشان می دهد که قطار ساعت 17:57 از استکهلم حرکت می کند و ساعت 07:57 روز بعد به شهر بودن می رسد.

یکی از ساده ترین راه های محاسبه:

1-
تعداد دقیقه ها که به ساعت کامل می رسد:

دقیقه 3 = 18.00 a 17.57

2-
سپس ساعت ها را حساب می کنیم:
ساعت 13 = 07.00 a 18.00

3- سپس بقیه دقیقه های باقی مانده:
دقیقه 5 = 07.05 a 07.00

4- جمع زمان ها:
دقیقه
8 و ساعت 13 = دقیقه ها (3+5) و ساعت 13

نتیجه این که مسافرت با قطار شب از مرکز شهر استکهلم تا مرکز شهر بودن 13
ساعت و 8 دقیقه طول می کشد.
 
مثال  2

محاسبه بالا ساده ولی طولانی است. می توان از روش دیگری در دو مرحله نیز انجام داد. در زیر ساعت حرکت و رسیدن قطار از مرکز استکهلم تا مرکز شهر گوتنبرگ در سوئد را می بینیم.1-
ابتدا تعداد ساعت ها را حساب می کنیم:
ساعت 4 = 18.59 a 14.59

2- سپس دقیقه ها را حساب می کنیم:
ساعت 28 = 19.27 a 18.59

پس مسافرت قطار از مرکز شهر استکهلم تا مرکز شهر کوتنبرگ 4 ساعت و 28
دقیقه طول می کشد.