3.1
پیشوندهای مهم
وقتی با اعشار کار می کنیم با پیشوندهای مهمی مثل دسی، سانتی و میلی سر و کار پیدا می کنیم. حتما به واحدهایی مثل سانتی متر، دسی لیتر و یا میلی گرم برخورد کرده ای ولی حالا به معنی آن ها از نزدیک نگاه می کنیم:
حالا به چند مثال توجه کن