1.2 Historik
Äldre längdmått utgick ofta från olika kroppsdelar, t ex en fot (längden av en fot), en aln (avståndet från armbågen till lillfingerspetsen) eller en tvärhand (bredden över handens fyra fingrar).

Det var praktiskt att använda sig själv som måttstock, men det blev inte några exakta värden. Men jämför man en människas längd med storleken på hennes fot visar det sig att foten är ungefär en sjättedel av hela kroppslängden.

För 4 500 år sedan i Egypten bestämde man sig för att utgå från en aln som grundenheten för längd. Den kallades där för en cubit. Cubiten kunde sen delas upp i olika mindre enheter.

I slutet av 1700-talet enades man i Frankrike om att metern i stället skulle bli den längdenhet som man skulle utgå ifrån. En meter definierades som en tiomiljondel dvs 1/10 000 000 av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn. Detta avstånd är alltså 10 000 km. Vartefter åren har gått har mätmetoderna förfinats när det gäller att räkna ut det exakta måttet på en meter. Det senaste beräkningssättet utgår ifrån det exakta värdet på ljusets hastighet. Den är numera definierad som den sträcka som ljus färdas i vakuum under 1/299 792 458 sekund.