1.1
مقدمه
ترازوی خانگی مدت های زیادی است که در خانه ها وجود دارد. ترازو در خانه موقع پخت و پز غذا، نان و شیرینی استفاده می شود. تصویر سمت راست، عکس ترازویی از اواخرسال های 1800 است.

Foto: Fredrik Enander

بعضی ها در مسابقاتی برای بلند کردن وزنه های سنگین (وزنه برداری) شرکت می کنند.

Bild: Torben Freytag


بعضی از پل ها مناسب برای عبور کامیون های سنگین نیستند. تابلوی سمت راست بیان گر اطلاعات لازم

(کامیون + بار) برای راننده است.


انسان ها خیلی به وزن خود فکر می کنند. توجه کردن به وزن می تواند خوب و بد باشد. در دنیای ظاهربین امروز، داشتن اندام لاغر باعث شده تا بسیاری از انسان ها به سلامتی فکر کم تر فکرکنند.