3.4 تمرین ها – سرعت 

1. تبدیل واحد ها

a) 2,5 متر در ثانیه را به کیلو متر در ساعت بیان کنید؟
 
b)  در یک مسابقه ی رانندگی سرعت به 300 کیلو متر در ساعت می رسد، سرعت را به متر در ثانیه بیان کنید؟
 
c)  برای ماریا 3 ساعت طول کشید 16,2 کیلو متر را پیاده برود.حد متوسط سرعت او را به متر در ثانیه بیان کنید؟
 
 
 
2.  کاووس با سرعتی معادل 25 متر در ثانیه به مدت 5 ساعت در حرکت بود. مسافتی را که او در طول این مدت پیموده است حساب کنید؟
a)