3.3
سرعت متوسط
تصور کنید که با موتور سیکلت به سوی خانه ی دوست خود در حرکت هستید . در طول راه سرعت ثابت ندارید به دلیل این که ترمز می زنید، حرکت می کنید و توقف می کنید. شما بعضی اوقات  10 km/hو بعضی اوقات
 30 km/hسرعت دارید.
اگر مسافتی که پیموده اید بر زمانی که طول کشیده است تقسیم کنیم، سرعت متوسط به دست می آید.
سرعت متوسط را با کمک نمودار هم می توان نشان داد.
در زیر شما یک نمودار با دو محور زمان و مسافت را می بینید که رفتن ورونیکا با موتور سیکلت به منزل دوستش را نشان می دهد.

 

خط شکسته درنمودار بیانگر سرعت متناوب ورونیکا است. خط قرمز سرعت متوسط او را نشان می دهد.
ما از نمودار می توانیم بفهمیم که فاصله ی منزل ورونیکا تا رسیدن به دوستش 50 کیلومتربوده است و 25, 1 ساعت طول کشیده است.
(25 ,1 ساعت = یک ساعت و15 دقیقه)
سرعت متوسط:

s t = 50 km 1,25 h
= 40 km/h
به چند مثال در سرعت متوسط توجه کنید:


مثال A
برای ویلیام 3 ساعت طول کشید تا
 18 kmرا بپیماید. سرعت متوسط او چقدر بوده است؟

سرعت: v = s t
مسافت: s = 18 km
زمان:
t = 3 h
سرعت: s t = 18 km 3 h = 6 km/h

جواب: سرعت متوسط ویلیام
 6 km/h بوده است.مثال B
ماکس با دوچرخه به گردش رفت. شما در پایین می توانید توصیف گردش ماکس با دوچرخه را ببینید.
Cمثال
جاستین با سرعت متوسط
 30 m/s در طول 3 ساعت در حرکت بوده است.
چه مسافتی را او پیموده است؟

s = v t

v = 30 m/s = (3,6
30) km/h = 108 km/h
t = 3 h
s = 108 km/h
3 h = 324 km = 32,4 mil

جواب: جاستین324 کیلومتر یا
32,4 mil را پیمود.