3.2
واحد ها و سرعت

یک متر در ثانیه
1 m/s

یک کیلو متر در ساعت
1 km/h
مایل در ساعت
بیشتر در آمریکا و انگلیس استفاده می شود.
1 mph= 0,4469 m/s =
1,609 km/h


Foto: Fredrik Enander

گره دریایی (کنوپ)
در ترافیک دریایی استفاده می شود.

1 knop = 0,5144 m/s =
1,852 km/h


Foto: Max Krabbenhöftماخ 1
سرعت صوت در هوا و در سطح دریا است.

Mach 1 = 343 m/s = 1234,8 km/h
یک کیلو متر در ساعت چند متر در ثانیه است؟

1 min = 60 s
1 m/s = 60 m/min

1 h = 60 min = (60
60) s = 3 600 s

3 600 m/h = 3,6 km/h

1 m/s = 3,6 km/h