3.1
سرعت
انواع مختلفی از سرعت وجود دارد. وجه مشترک سرعت ها بیان کننده ی اتفاقی در طول مدت زمان خاصی است.
از سرعت در مطالعه می توان به عنوان یک مثال نام برد: سرعت مطالعه ی شما تعدادی لغت یا تعدادی صفحه در طول یک دقیقه یا یک ساعت است.

 


سرعت در فیزیک و ریاضی بیان کننده ی مقدار حرکت (جا به جایی) چیزی در زمان مشخص است.
تصور کنید که برای شما رفتن به مدرسه 10 دقیقه طول می کشد و برای برادر کوچک شما پیمودن همان مسافت 20 دقیقه طول می کشد. به عبارت دیگر شما دو برابر سریع تر از برادر خود حرکت می کنید و به همین دلیل سرعت بیشتری از برادر خود دارید.


سرعت را محاسبه کنید.
سرعت به عبارتی یعنی مقدار حرکت یا جابجایی چیزی در یک زمان مشخص.
تصور کنید که شما با یک سرعت ثابت در طول 5 ثانیه 10 متر حرکت(جابجا می شوید) می کنید.


در هر ثانیه چه مسافتی را می پیماید؟


در هر ثانیه شما 2 متر را می پیماید.
بنابراین سرعت شما 2 متر در ثانیه است.
محاسبه و بیان سرعت با کمک فرمول v = s t انجام می شود و با کمک یک نمودار بر روی محور مختصات نشان داده می شود.

سرعت با حرف v نشان داده می شود.
زمان با حرف t نشان داده می شود.
مسافت با حرف s نشان داده می شود.

نمودار(خط قرمز)  Aحرکت جابجایی آلیسیا با یک سرعت ثابت را توصیف می کند.

نمودار(خط آبی)  Bحرکت جابجایی برنی با یک سرعت ثابت را توصیف می کند.نمودار  Aنشان می دهد که آلیسیا بعد از یک ثانیه 1 متر، بعد از دو ثانیه 2 متر و بعد از چهار ثانیه 4 متر را پیموده است.
سرعت آلیسیا برابر است با:
 
v = 1m/sنمودار Bنشان می دهد که برنی بعد از یک ثانیه 2 متر، بعد از دو ثانیه 4 متررا پیموده است.
سرعت برنی برابر با:
v = 2 m/s
مثال در محاسبه

مثال A
آیا می توانید سرعت  45 m/s را در  km/hبیان کنید؟
5m/s = 300 /min = 18 000 m/h = 18 km/h

مثال B
آیا می توانید سرعت
 108 km/h را در m/s بیان کنید؟
108 km/h = 10 800 m/h = 180 m/min = 3 m/s