2.10 تمرین ها – زمان

1. تاریخ های زیر را با عدد بنویسید:

a) پانزدهم ماه دوازده دوهزارده
 
  دهم ژانویه دو هزار و چهار
b)
 
 

2. شماره ی شخصی  برای اشخاص زیر را بنویسید:  

a) شخصی که در تاریخ سی ژوئن 1979 متولد شده است.
 
b) شخصی که در تاریخ پنجم آوت 1984 سالروز تولد 35 سالگی او است.
 
 
 

3. مدار های زمان

a)  سوئد یک ساعت از انگلیس جلوتر است. اگر ساعت در سوئد 18.00 باشد، ساعت در انگلیس چقدر است؟
 
b) (GMT)  در اکوادور 5 -  در سوئد 1 +  است. ساعت  چقدر است اگر که در کویتو در مرکز اکوادور 20.00 باشد؟
 
c) (GMT)  در بنگا لادش  6 + و در سوئد 1 + است. ساعت در سوئد چقدر است اگر که در بنگا لادش 12.00 باشد؟
 

d)
(GMT)  در مسکو 3 + و در سوئد1+ است. یک سفر هوایی به مسکو 2 ساعت طول می کشد. سفر از آرلاندا ساعت 15.30 شروع می شود. هواپیما به وقت محلی چه ساعتی در مسکو فرود می آید؟
 
 
 

4. تبدیل واحد ها

a) 720 ثانیه را به دقیقه  بیان کنید:
 
b) 7 ساعت را به دقیقه بیان کنید:
 
c) 1 ساعت را به ثانیه بیان کنید:
 
d) 10 ساعت را به ثانیه بیان کنید:
 
e) 1826 روز را به سال بیان کنید:
 
f) 5,4 ساعت را به دقیقه بیان کنید:
 
g) 12,48 شبانه روز به ساعت،دقیقه و ثانیه بیان کنید.
 
h) 4 ساعت و 43 دقیقه و37 ثانیه را با 2 ساعت و 32 دقیقه و 28 ثانیه جمع کنید.