2.9
تبدیل واحد ها
تصور کنید اگر که ما مجبور بودیم زمان را همیشه در ثانیه بیان کنیم.

- چه مدتی تا تعطیلات تابستانی باقی ماند است؟
- 2 419 200 ثانیه باقی مانده است (2 هفته)

- سن شما چقدراست؟
- من 473 364 000 ثانیه سن دارم(15 سال).

همیشه استفاده کردن از ثانیه برای بیان زمان عملی نیست، بنابراین ما زمان را با واحد های مناسب بیان می کنیم تا اعداد بیش از اندازه بزرگ و یا کوچک نشوند تا بیان و درک آن ساده باشد.
این مهم است که شما بتوانید واحد های زمان را به یک دیگر تبدیل کنید.

1 یک سال = 365,25روز
1 یک شبانه روز = 24 ساعت
1 یک ساعت = 60 دقیقه
1 یک دقیقه = 60 ثانیهمثال A

12 ساعت را به ثانیه بیان کنید.

12 ساعت: دقیقه 720 = دقیقه 60
12
720 دقیقه:

720 60 s = 43 200 s

جواب: 12 ساعت برابر با 200 43 ثانیه است.


مثال B

3 628 800 ثانیه را به روز بیان کنید.

3 628 800
ثانیه: 3 628 800 60 = 60 480 min
60 480
دقیقه : 60 480 60 = 1 008 h
1 008
ساعت : 1 008 24 = 42 dagar

جواب:   3 628 800ثانیه برابر با 42 روز است.


Cمثال

2,5 ساعت چند دقیقه است.

توجه داشته باشید که 0,5 ساعت برابر با 30 دقیقه است.

2,5 60 = 150 min

ساعت:


جواب: 2,5 ساعت برابر با 150 دقیقه است.مثال D

23,72 روز را به ساعت ، دقیقه و ثانیه بیان کنید.

23,72 روز: 23,72 24 = 569,28 h
0,28 ساعت: 0,28
60 = 16,8 min
0,8
دقیقه: 0,8 60 = 48 s

جواب:
23,72 روزبرابر با 569 ساعت، 16 دقیقه و 48 ثانیه است.


E مثال

2 ساعت، 39 دقیقه و 27 ثانیه را با یک ساعت، 25 دقیقه و 44 ثانیه جمع کنید.

2 h + 1 h = 3 h
39 min + 25 min = 64 min = 1 h 4 min
27 s + 54 s = 81 s = 1 min 21 s

واحد های مشابه را با هم جمع کنید.

3 h + 1 h = 4 h
4 min + 1 min = 5 min
21 s
4 h 5 min 21 s

جواب : چهار ساعت، 5 دقیقه و 21 ثانیه