2.7
مدارهای زمان

کره ی زمین به 24 قسمت مختلف زمانی تقسیم شده است تا به کار گرفتن زمان معمولی میسر باشد. بعضی از کشورها گذشته از 24 مدار زمان که وجود دارد، انشعاب های نیم ساعته نیز ایجاد کرده و به کار می گیرند. مدار های زمان خط هایی هستند که از شمال به جنوب به موازات نصف النهار کشیده شده اند.
مرز تقویم در اقیانوس آرام و بین هاوایی و نیوزلند قرار دارد و مفهوم آن این است که مرز هاوایی با مرزنیوزلند یک شبانه روز(تقویمی) اختلاف دارند.


Bild: www.lfv.se

خط نصف النهار که بیان کننده ی صفر(ساعت) است از انگلیس وشهر گرینویچ می گذرد. ما وقتی که می خواهیم اختلاف ساعت روی کره ی زمین را توصیف کنیم از نصف النهار و ساعت در گرینویچ استفاده می کنیم. ساعت در سوئد یک ساعت از گرینویچ جلوتراست.
اگر سوئد ساعت 10 باشد، انگلیس ساعت 9 است. در مقایسه با نصف النهارو گرینویچ
یا ״Greenwich Mean Time ، GMT
״ وقت در سوئد 01- است.
معمولا مدارها از مسیرهای مناسبی مثل مرز کشورها و سواحل عبورمی کنند. 13 کشور در دنیا هستند که گستردگی زیادی در عرض جغرافیای دارند، از این کشورها چندین مدارمی گذرد، مانند آمریکا که چهار مدار دارد.
تقریبا در 70 کشور دنیا وقت تابستانی و زمستانی به اجرا در می آید، علت آن استفاده حداکثر از روشنایی روز است. ساعت ها در سوئد یک ساعت جلو کشیده می شود و در پاییز یک ساعت به عقب کشیده می شود.


مثال A

تصور کنید که می خواهید با هواپیما از استکهلم به پکن پرواز کنید.
هواپیما روز چهارشنبه ساعت 22:30 پروازمی کند و پنج شنبه ساعت 12:55 به مقصد می رسد. مدت زمان پرواز چقدر است؟

1. مدت زمان پرواز را بدون در نظر گرفتن اختلاف ساعت حساب کنید.
در مثال بالا برابر است با 14 ساعت و 25 دقیقه

2. اختلاف ساعت را از آن کم کنید.
بنابراین مدت پرواز:

14h و 25min منهای 7h =  
8
h و (25 - 0) min = 25 min و (14 - 7) h


مثال B

اختلاف ساعت بین نیویورک و استکهلم چقدر است؟ اگر شما ساعت 10:40 از استکهلم پروازکنید و همان روز ساعت 13:35 به مقصد برسید. پرواز
h 8 و55 دقیقه طول کشیده است.

1. مدت پرواز را با ساعت به وقت محلی حساب کنید:
2h 55 min = 10:40 – 13:35

2. زمان بدست آمده در بالا را از مدت پرواز کم کنید:
8h 55 min – 2h 55 min = 6h