2.4
اندازه گیری با واحد های شخصی
قبل از این که واحدهای اندازه گیری زمان از قبیل ساعت و ثانیه مورد قبول همگان قرار بگیرد، افراد از واحد های شخصی استفاده می کرده اند.

شما حتما تا کنون به این فکر کرده اید که، انجام بعضی از کارها چقدر طول می کشد.
آیا می دانید که دقیقا چقدر طول می کشد تا به مدرسه بروید؟
شما می دانید که چقدر طول می کشد تا به استخر بروید؟
فرض می کنیم که رفتن به استخر سه برابر رفتن به مدرسه طول می کشد.


Foto: Fredrik Enander

بنابراین می توانیم بگوییم که: به اندازه ی سه بار به مدرسه رفتن طول می کشد تا به استخر برویم.
یک بار به استخر رفتن = 3 بار به مدرسه رفتن
به این صورت ما یک واحد شخصی برای زمان خلق کرده ایم : یک بار به مدرسه رفتن