2.2
خواندن و نوشتن زمان

تاریخ
تاریخ در سوئد به دوگونه ی نوشته می شود:

  • 14 - 11 - 2006 یا (06 11 14)

خوانده می شود: دو هزارو شش، یازده، چهارده.

  • 2006 14/11

خوانده می شود: روز چهاردهم از ماه یازدهم، دوهزارشش
یا چهاردهم نوامبر، دوهزاروشش


زمان 24 ساعته
یک شبانه روز به 24 ساعت تقسیم شده است. یک شبانه روز از ساعت 00:00 شروع و ساعت 24:00 به پایان می رسد. توجه داشته باشید 00:00 و 24:00 یک زمان یا یک ساعت است.


زمان 12 ساعته

در کشورهای انگلیسی زبان و بعضی کشورها که به زبان اسپانیایی صحبت می کنند، از زمان 12 ساعته استفاده می شود. زمان در مرحله ی 12 ساعته نشان داده می شود.
از نیمه شب تا ساعت 12 (12:00 – 00:00) نیم روز را با پسوند am
نشان می دهند که از لاتین گرفته شده است  (lat. ante meridiu) این پسوند بعد از ساعت قرار داده می شود، طول مدت بعد از ظهر و شب
(24:00 – 00:00) را با پسوند (lat. poste meridium) pm و بعد از ساعت قرار داده می شود. برای بیان ساعت، بین وقت های 00:00 تا ساعت یک بامداد به جای صفر، 12 نوشته می شود.

به چند مثال در جدول زیر توجه کنید :