2.1
واحد ها
واحد های اندازه گیری بسیاری برای زمان وجود داشته است. استفاده از بعضی از آن ها هنوز معمول است.
 


ثانیه
با حرف s نشان داده می شود. ثانیه واحد اندازه گیری استاندارد برای زمان است.
(استاندارد اندازه گیری بین المللی- SI)

واحد اندازه گیری- SI از کلمه ی فرانسوی
 
"Système International d'Unités"

می آید و استاندارد بین الملی برای واحد های اندازه گیری و پیشوند ها است.
طول مدت یک ثانیه چقدر است؟ در طول یک ثانیه چه کاری می توانید انجام دهید؟ در طول 10 ثانیه چطور؟
برای زمان های کوتاه تر از یک ثانیه از پیشوندها استفاده می کنیم. به عنوان مثال: یک میلی ثانیه  1 ms ، millisekund (1 ms) یک هزارم ثانیه است
(1/1000 s) و یا یک نانو ثانیه  nanosekund (1ns) که معادل یک میلیاردم ثانیه است(1/1 000 000 000 s) .

آیامیتوانیدتصورکنیدیکنانوثانیهچقدراست؟


دقیقه
دقیقه را با min نشان می دهیم. 1 دقیقه = 60 ثانیه

ربع
یک ربع = 15 دقیقه
در طول یک ربع چه کاری می توانید انجام دهید؟
 

ساعت
در ریاضی و فیزیک ساعت را با h
نشان می دهند، که از لغت انگلیسی  hour یا ساعت گرفته شده است.
یک ساعت = 60 دقیقه = 3600 ثانیه


روز
آن قسمت از روز که روشن است، به عبارت دیگر از طلوع خورشید تا غروب آن و متضاد شب است.
طول مدت روز در نقطه های مختلف کره ی زمین با هم فرق می کند.


شبانه روز
یک شبانه روز 24 ساعت و این زمانی است که طول می کشد تا کره ی زمین یک بار دور محور خود بچرخد.


سال کبیسه
سال کبیسه هرچهار سال یک واقع می شود تا جبران زمان از دست رفته را کند و 29 فوریه و در ایران در ماه اسفند واقع می شود.


هفته
یک هفته هفت روز است که در تقویم گریگوری از دوشنبه شروع و با یکشنبه تمام می شود. در تقویم ایرانی از شنبه تا جمعه است. یک سال 52 یا 53 هفته دارد.


ماه
تعداد روزهای یک ماه بین 28 تا 31 روز است. در سال کبیسه
(هر چهار سال یک دفعه) ماه فوریه به جای 28 روز 29 روز دارد. هر ماه چهار هفته دارد.

از مشت های دست خود می توانید برای به خاطرآوردن تعداد روزهای ماه های مختلف استفاده کنید.


Bild: Fredrik Enander

هر دو دست را مشت کنید و کنار هم قرار
 دهید. با دست چپ و ماه ژانویه شروع کنید که 31 روز دارد. پستی بلندهای مشت دست، همه ی بلندی ها 31 روز و میان آن ها 30 روز دارد به استثنای ماه فوریه که
 28 یا 29 روزاست.


دوره سه ماه (فـَصـل)
یک سال چهار دوره ی سه ماه دارد.

سه ماه اول: ژانویه – فوریه – مارچ

سه ماه دوم: آوریل – می – ژوئن

سه ماه سوم: جولای – آوت – سپتامبر

سه ماه چهارم: اکتبر – نوامبر- دسامبر


 فصل
فصل قسمتی از سال است که آب وهوای مشخصی دارد که هر سال در زمان مشخص تکرار می شود. مثل فصل زمستان که همیشه هوای سرد دارد. از کلمه ی فصل در ورزش هم استفاده می شود (زمانی که ورزش خاصی یا مسابقاتی در جریان است). مثل فصل بازی های فوتبال.


فصل

در بیشتر کشورها چهار فصل وجود دارد: بهار، تابستان، پاییز و زمستان
زمان شروع فصل ها در جاهای مختلف فرق می کند. علت این تغییر در طول جغرافیایی
(شمالی، جنوبی) است.
نمودار زیر تصویر ساده ای ازفصل ها در طول سال را نشان می دهد:سال تحصیلی
 
یک سال تحصیلی در سوئد 185 روز دارد. یک سال تحصیلی دو ترم پاییزی و بهاری دارد. سال تحصیلی در سوئد از ماه اوت شروع می شود و در ماه جولای سال بعد به پایان می رسد. شروع و پایان ترم های تحصیلی در سوئد توسط کمون ها مشخص می شود.


سال

مدت زمانی که کره ی زمین یک بار دور خورشید می گردد و 365,25 روز است.
 

سال کبیسه
چون برای کره ی زمین 365,25 روز طول می کشد تا یک بار دور خورشید بگردد، هر چهار سال یک روز به سال اضافه می شود تا ساعت های کم جبران شود. سال کبیسه هر چهار سال یک باراست و 366 روز دارد.

 


سال تقویمی
اول ژانویه تا 31 دسامبر است.


دهه
یک مدت، مرحله ی 10 ساله، به عنوان مثال از 1954 تا 1964 . معمولا از مرحله های منظم 10 ساله به عنوان یک دهه نام می برند.
مثال: 1989 - 1980 یا 1999 - 1990سده یا قرن
یک مدت، مرحله ی صد ساله، به عنوان مثال 1880 – 1980 . معمولا از مرحله های منظم 100 ساله به عنوان سده یا قرن نام می برند.
مثال: قرن 1700 (1700 تا 1799)
 

میلی نیوم یا هزار سال
یک مدت، مرحله ی هزار ساله، به عنوان مثال 560 تا 1560. معمولا از مرحله های منظم 1000 ساله به عنوان میلی نیوم نام می برند.
مثال: 1000(1000 تا 1999) ما هم اکنون در قرن 2000 زندگی می کنیم