1.1
مقدمه
زمان چیزی است که در حقیقت وجود ندارد. زمان را نمی توان لمس کرد. انسان برای خود تصوری کلی از زمان را خلق کرده است که در طول سال ها دانشمندان و فیلسوف های بسیاری را به کار مشغول کرده است.

می توان گفت، زمان فاصله ی بین دو اتفاق است.زمان تصویری است که در حاشیه ی آن تمام هستی انسان بنا شده است.
ساعت ها به ما کمک می کنند که تا زمان را فراموش نکنیم.


Foto: Fredrik Enander

وسایل نقلیه عمومی مثل: اتوبوس ها، قطارها هواپیماها و کشتی ها، در زمان مشخصی که از قبل تعیین شده است، حرکت می کنند.


Foto: Fredrik Enander

ما با گذشت زمان جشن تولد می گیریم.
کسی که این کیک برای اوست، چند ساله می شود؟


Foto: Fredrik Enander

شما می توانید با نگاه به سرعت سنج ببینید ماشین با چه سرعتی در حرکت است.


Foto: Fredrik Enander