3.1
مکعب
مکعب منشور دو قاعده ی مربع یا مستطیل دارد و بدنه ی آن از 4 مستطیل درست شده است.
 

قوطی کبریت و یا جعبه ی شیر نونه های مکعب منشور  یا مکعب مستطیل هستند.در یک مکعب همه ی ضلع ها یک اندازه هستند.

نمونه ی یک مکعب که همه ی ضلع ها به یک اندازه هستند.


محاسبه ی حجم

به مکعب زیر توجه کنید. می توان گفت که در این مکعب 5 لایه ی 25 تایی مکعب های 1 سانتی متری جا دارد.

پس حجم مکعب بزرگ را می توان این طور حساب کرد  

5 cm 5 cm 5 cm =
25 cm2
5 cm = 125 cm3

پس برای محاسبه ی حجم مکعب می توان فرمول زیر را نوشت:

مساحت پایه (B) = طول (l) عرض (b)


مثال
اندازه های یک قوطی آب پرتقال به شرح زیر است. حجم این قدطی را حساب کنید:

حجم(V) = مساحت پایه (B) ارتفاع(h)

حجم پایه = 49 cm2 = 7 cm 7 cm 

حجم = 980 cm3 = 49 cm2 20 cm 

جواب: حجم قوطی برابر است با

980cm3


0,980 dm3 ≈ 1 liter

Foto: Fredrik Enander