1.1
مقدمه
کلمه ی مـَساحـَت از زبان عربی آمده است و معنی آن فضای باز، سطح و رویه می باشد. در ریاضی ما از لغت مساحت برای بیان اندازه ی یک سطح و یا یک منطقه استفاده
می کنیم.
 شما اگر بخواهید سقف یا دیوارهای اتاق خود را رنگ بزنید و مساحت سقف یا دیوارها را که قرار است رنگ زده شود- را بدانید می توانید به اندازه ی مناسب رنگ بخرید.

Foto: Fredrik Enander
ما در موقع انتخاب محل سکونت می خواهیم که بتوانیم مساحت آپارتمان های مختلف را با هم مقایسه کنیم.

اندازه ی آپارتمان شما چقدر است ؟
- من در یک آپارتمان یک اتاقه به مساحت  43 m2زندگی می کنم.


اگر شما فوتبال بازی می کنید می دانید که زمین فوتبال در اندازه های مختلف وجود دارد. زمین هفت نفره ی فوتبال که اندازه ی آن  40 m x 60 mو زمین های معمولی 11 نفره وجود دارد که اندازه ی آن تقریبا دو برابر، یعنی 80 x 120 m است. چند زمین هفت نفره ی فوتبال اندازه ی یک زمین معمولی فوتبال است.


Foto: Fredrik Enander