1.1
مقدمه

 در محاسبه ی تابع و جبر، دستگاه مختصات ابزار کمکی مهمی است. با دستگاه مختصات در جاهای مختلف برخورد داشته و خواهید داشت.

اگر تا به حال شطرنج بازی کرده باشید می دانید که در حاشیه ی تخته شطرنج در یک طرف حروف و در طرف دیگر اعداد نوشته شده است. شما با کمک آن اعداد و حروف می توانید محل قرار گرفتن مهره ی شطرنج را مشخص کنید.


Foto: Fredrik Enanderهمه ی کره ی زمین به وسیله ی طول و عرض جغرافیایی روی نقشه به یک دستگاه مختصات تقسیم شده است.
برای نشان دادن و یافتن محلی در روی نقشه ی کره ی زمین، طول و عرض جغرافیایی کمک گرانبهایی است که سال هاست استفاده می شود.
امروزه ما از (GPS Global position system)
استفاده می کنیم که خود نوعی دستگاه مختصات است.