1.2
درصد چه مفهومی دارد؟
کلمه در صد برای مقایسه چیزهای مختلف استفاده می شود.10 شوت به دروازه شلیک شد و بوفون 7 شوت از 10 شوت به دروازه را نجات می -دهد.

ا  25 شوت به دروازه شلیک شد و   یساکسون 19 شوت از 25 شوت به دروازه را نجات می دهد.چگونه می توانیم بفهمیم که کدام دروازه بان بهتر است؟
کدام بیشتر است: 7 تا از 10 تا یا 19 تا از 25 تا؟

یکی از راههایی که می توانیم به درستی این دو دروازه بان را با هم مقایسه کنیم، استفاده از درصد است. برای این کار بهتراست اول کسری نوشته و آن را بزرگ کنیم (ضرب کنیم).
ما از راه های ساده تری هم می توانیم این دو دروازه بان را با هم مقایسه کنیم. مثلا فرض کنیم که هر کدام 100 شوت به دروازه ی خود داشته اند. پس مخرج کسرها را به 100 می رسانیم.

بوفون 70 تا از 100 شوت را نجات داد. 7/10 = 70/100
ایساکسون 76 تا از 100 شوت را نجات داد. 19/25 = 76/100

نتیجه می گیریم ایساکسون تعداد بیشتری شوت را نجات داده است.

بوفون موفق شده   70/100 = 70% از شوت ها را نجات بدهد.
ایساکسون موفق شده  76/100 = 76%از شوت ها را نجات بدهد.

اگردروازه بانان موفق شده بودند تمام شوت ها را نجات بدهند، چند درصد می شد؟
درسته 100%!