1.1
مقدمه
چرا از درصد استفاده می کنیم؟

حتما کلمه ی درصد را شنیده اید و یا با علامت آن % برخورد داشته اید.
آیا چیزی از درصد می دانید؟
وقتی کلمه ی درصد را می شنوید به چه چیزی فکر می کنید؟
از چند دانش آموز سؤال شد و آنها این گونه جواب دادند:

˝
50 درصد برابر نصف است. ˝

˝وقتی فروشگاهی حراجی دارد،مقدار حراج را به درصد می نویسند و روی جنس می گذارند.˝

˝روی پاکت شیر اندازه ی چربی آن به درصد نوشته می شود.˝

˝اگر یک نفر صددرصد سعی خودش را بکند یعنی همه ی سعی خود را کرده است.˝

˝گران شدن یا بالا رفتن قیمت اجناس را هم می توان به درصد بیان کرد˝

شما چه جواب مناسبی برای درصد دارید؟