1.1
تاریخچه و سابقه
با این که چینی ها از سال های 300 م با اعشار آشنا بوده و حساب می کردند ولی
این روش تا سال های 500 1 م به اروپا نرسید. سوئد هم برای اولین بار در سال
625 1 م از این روش در کتاب های درسی استفاده کرد.
اولین کتاب های درسی در سوئد در اوایل سال های 600 1 م به چاپ رسید. این
کتاب ها به طور کلی به زبان لـاتین نوشته می شد و محتوای کتاب های درسی از کتاب های کشورهای اروپایی برداشت می شد. در کتاب های درسی ریاضی برای
حساب کردن از کسر استفاده میشد. در حقیقت تا سال های 800 1 م طول کشید تا
حساب کردن با اعشار به کتاب های درسی سوئد راه یافت.