7.1
تقسیم نسبت به جذر
در قسمت قبل درباره ی ریشه ی دوم (مجذور) توضیح داده شده است. آیا می دانستید که ریشه ی سوم و ریشه ی چهارم و... هم وجود دارد؟

به مثال های زیر توجه کنید:
این طور نوشته می شود ? و می خوانیم ریشه ی پنجم ِ 32
می توان این سوال را برای رادیکال بالا مطرح کرد: چه عددی اگر 5 بار در خودش ضرب شود 32 جواب می دهد؟ جواب را می توان از راه فاکتور اول 32 به دست آورد (برای اطلاع بیشتر از فاکتور اول یا عامل اول به قسمت 4.2 مراجعه کنید)

1

2 2 2 2 2 = 25

جواب می شود:

25/5 = 2محاسبه با جذر را می توان با تقسیم مکرر مقایسه کرد.
برای امتحان در این جا عدد 32 را بر 2 پنج بار تقسیم می کنیم:

اولین تقسیم

32/2
= 16
دومین تقسیم
16/2
= 8
سومین تقسیم
8/2
= 4
چهارمین تقسیم
4/2
= 2
پنجمین تقسیم
2/2
= 1

پس اگر 32 را بر عدد 2 پنج بار تقسیم کنیم جواب 1 می شود.