6.5
قواعد اعداد توان دار
قواعدی وجود دارد که محاسبه با عددهای توان دار را ساده تر می کند، در نظر داشته باشید که قبل از استفاده از این قواعد باید آنها را فهمیده باشید و برای فهمیدن این قواعد لازم است که شما بخش 6.1 تا 6.4 را یاد گرفته باشید.


1. ضرب عددهای توان دار با پایه های مساوی

مثال:

42 43 = (4 4) (4 4 4) = 42+3 = 45
74
78 = 74+8 = 712
52
5-1 = 52+(-1) = 52-1 = 512. تقسیم عددهای توان دار با پایه های مساوی

مثال:

a) 65 62 = (6 6 6 6 6) (6 6) = 65-2 = 63
b) 53 55 = 53-5 = 5-2 = 1 52
c) 23 23 = 23-3 = 20 = 13. ضرب عددهای توان دار با نماهای مساوی

مثال:

24 34 = (2 3)4 = 64
6 12
312 = (6 3)12 = 1812
4-5
7-5 = (4 7)-5 = 28-54. مثال تقسیم عددهای توان داربا نماهای مساوی

مثال:

62 22 = (6 2)2 = 32
83 43 = (8 4)3 = 23
9-4 3-4 = (9 3)-4 = 3-45. مثال به توان رساندن یک عدد توان دار، به عبارت دیگر زمانی که خود پایه یک عدد توان دار است. ″ توان از یک توان ″

مثال:

(32)5 = 32 32 32 32 32 =
32+2+2+2+2 = 325 = 310
(46)7 = 367= 342
(34)-2 = 34(-2)= 3-8