3.7
محاسبه تقریبی
در محاسبه ی تقریبی به عددها و روش محاسبه نگاه کنید وقضاوت کنید که با چه روشی ساده تر می توانید محاسبه کنید. عددها را گرد کنید و محاسبه را انجام دهید.
 

محاسبه ی تقریبی در عمل ضرب
به سه مثال با محاسبه ی تقریبی در عمل ضرب توجه کنید و فکر کنید که شما چگونه عمل می کنیدکدام یک از مثا ل های بالا از نظر شما در محاسبه ی تقریبی مناسب است.
به سوا ل های زیر جواب دهیدمحاسبه تقریبی در عمل تقسیم
به دو مثال با محاسبه ی تقریبی در عمل تقسیم توجه کنید و فکر کنید که شما چگونه عمل می کنید.کدام یک از مثال های بالا از نظر شما در محاسبه ی تقریبی مناسب تر است؟
بررسی کنید و به سوال های زیر جواب بدهید